Co zrobić gdy komornik prowadzi egzekucję na podstawie nakazu zapłaty, którego nie otrzymałem?

Jeżeli nakaz zapłaty został doręczony na adres, pod którym dana osoba nie zamieszkuje i dopiero z uwagi na toczące się postępowanie egzekucyjne strona dowiedziała się, że przeciwko niej zapadło orzeczenie powinna złożyć do Sądu wniosek o doręczenie nakazu zapłaty oraz uprawdopodobnić, iż zamieszkuje pod innym adresem. Może w tym celu przedłożyć kopię dowodu osobistego gdzie podany jest nowy adres zamieszkania. Często bowiem w nakazie podawany jest stary adres, pod którym osoba nie mieszka już od lat.

Jednocześnie należy wnieść o uchylenie klauzuli wykonalności oraz postanowienia o uznaniu nakazu zapłaty za prawidłowo doręczony.

Do komornika składamy wniosek o wstrzymanie egzekucji, wskazując iż został złożony wniosek do Sądu o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty. Gdy bowiem komornik zawiesi egzekucję, wówczas nie będzie mógł przekazywać pieniędzy uzyskanych z egzekucji wierzycielowi.

Po otrzymaniu postanowienia z Sądu o uchyleniu klauzuli wykonalności należy wnieść o umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz o obciążenie kosztami egzekucji wierzyciela.

Gdy Sąd prześle nam nakaz zapłaty wówczas rozpoczyna się 14 dniowy termin na wniesienie sprzeciwu.

W sprzeciwie należy podać zarzuty, twierdzenia i dowody oraz wnioski.