Dom jednorodzinny otrzymany w spadku przez osobę niezaliczoną do I grupy podatkowej.

Jeżeli otrzymaliśmy w spadku dom jednorodzinny, a nie jesteśmy zaliczeni do I grupy podatkowej, zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, wówczas będziemy zobowiązani do zapłaty podatku.

Można jednak uniknąć jego zapłaty. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 16 w/w ustawy nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m² powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.  

Oprócz powyższego należy pamiętać, że z prawa do zwolnienia może być zaliczona jedynie osoba posiadająca obywatelstwo lub miejsce zamieszkana na terytorium Polski lub strefy państw UE, EFTA i EOG lub miała miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub w/w obszarów.

Ponadto osoby te w chwili nabycia:

- nie są właścicielami budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomości bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

- nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia darowizny w formie aktu notarialnego

- nie są najemcami lokalu lub budynku będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6  miesięcy od dani założenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Ponadto po nabyciu własności lub prawa własnościowego nabywcy będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lal:

- od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku

- od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowania na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Należy pamiętać, iż w przypadku nabycia lokali o powierzchni przekraczającej 110 m² - zwolnienie przysługuje wyłącznie do części powierzchni. Zatem w części podatnik może być zmuszony do zapłaty podatku.