Wniosek o zadośćuczynienie lub obowiązek naprawienia szkody w procesie karnym.

Zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu karnego w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego orzeka , obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Oznacza to, że pokrzywdzony może domagać się od sprawy przestępstwa kwoty pieniężnej np. za uszczerbek na zdrowiu oraz pokrycia kosztów leczenia.

Warto zatem zwrócić uwagę na tego typu rozwiązanie. Jest to bowiem środek karny, który orzeczony w wyroku karnym zobowiązuje skazanego do jego wykonania. Ponadto jest on często orzekany „obok” kary pozbawienia wolności, która jest warunkowo zawieszona.

W przypadku braku zapłaty kwot wskazanych w wyroku na rzecz pokrzywdzonego, ten może poinformować Sąd o braku wykonania przez skazanego tego obowiązku. Wówczas Sąd na podstawie art. 75 § 2 kodeksu karnego może zarządzić skazanemu wykonanie kary.

Zatem to w interesie skazanego będzie regulowanie zasądzonego świadczenia, gdyż w przeciwnym wypadku będzie zmuszony do odbycia kary w zakładzie karnym.

Warto zwrócić uwagę, iż kwoty zasądzone przez Sąd w wyroku karnym nie są ostateczne i nie zamykają nam drogi do dochodzenia ich w drodze powództwa cywilnego.